نام و نام خانوادگی:   سجاد غلامعلی پور
    سمت:    مدیر بیمارستان
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
    رشته تحصیلی:     مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
    لینک رزومه و سوابق فردی:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    آدرس:    بیمارستان شفا،ساختمان اداری ،واحد ریاست
    ساعت ملاقات:   هماهنگی با منشی بصورت حضوری یا تلفنی
    داخلی:    7011

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0